Wat bieden wij

De SO Alphons Laudy is een school voor Speciaal Onderwijs en biedt onderwijs aan Zeer Moeilijk Lerende kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De school heeft 2 locaties. De hoofdlocatie bevindt zich op de Meer en Vaart in Amsterdam Nieuw-West. Hier zijn 10 groepen gevestigd, waaronder 4 TG groepen (trainingsgroepen). De nevenlocatie in Amsterdam Zuid. De nevenlocatie maakt onderdeel uit van het Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom. Hier zijn op dit moment vijf SO groepen gevestigd. De groepen draaien mee in de organisatie, het rooster en de dagelijkse routine van de school, zoals bijvoorbeeld het gymrooster, het schoolzwemmen, schoolreisjes, schoolkamp, creamiddagen enz. Daarbij wordt wel voortdurend in overweging genomen of de activiteiten in het belang zijn van de leerlingen en hun veiligheid en ontwikkeling. 

De leerlingen op de SO Alphons Laudy zijn zeer moeilijk lerend en hebben allemaal extra zorg en aandacht nodig. Er is een zorgplan opgesteld waarin beschreven staat hoe de leerlingzorg en het onderwijs is vormgegeven. We streven ernaar om elke leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen. We bieden de zorg en ondersteuning aan in een aangepaste, veilige en beschermde omgeving en we schakelen externe hulp in waar dat nodig is. De school heeft contacten met verschillende instanties zoals Cordaan, Fibbe SCL en de Bascule. Aan de school is een aantal specialisten verbonden waaronder een psycholoog, een jeugdarts, een Ouder-kindadviseur (OKA) en een logopedist.
Het speciaal onderwijs is verdeeld in 4 clusters. De Alphons Laudy SO valt onder cluster 3.

 • Cluster 1: Scholen voor blinde of slechtziende leerlingen (visueel gehandicapte leerlingen).
 • Cluster 2: Scholen voor dove leerlingen en slechthorende leerlingen. Maar ook voor leerlingen met ernstige spraakmoeilijkheden en leerlingen met communicatieve problemen.
 • Cluster 3: Scholen voor leerlingen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Maar ook voor zeer moeilijk lerende leerlingen, langdurig zieke leerlingen met een lichamelijke handicap, leerlingen met epilepsie en meervoudig gehandicapte leerlingen die zeer moeilijk leren.
 • Cluster 4: Scholen voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

In Amsterdam gaat ongeveer één op de twintig kinderen in de basisschoolleeftijd naar het speciaal onderwijs (ruim vijf procent in schooljaar 2020-2021). Bron: CBS.

Passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband voor primair onderwijs in Amsterdam adviseert ouders en scholen waar kinderen het beste naartoe kunnen. Een onderwijsadviseur, die onafhankelijk is van de school en het samenwerkingsverband, kijkt naar de best passende school voor uw kind, in samenwerking met u als ouder. De onderwijsadviseurs zijn verdeeld over de verschillende delen van Amsterdam.

Wilt u in contact komen met een onderwijsadviseur? Ga dan naar de website van het samenwerkingsverband. Hier vindt u een lijst met onderwijsadviseurs, hun contactinformatie en de regio waarbinnen ze werken.

Opbrengsten en uitstroom

Uit de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren blijkt dat de meeste leerlingen van de SO Alphons Laudy op 12-jarige leeftijd doorstromen naar het VSO-ZML onderwijs. Veel van deze leerlingen gaan naar de VSO Alphons Laudy in Buitenveldert of De Heldring VSO in Slotermeer.

Het komt weleens voor dat een leerling op 12-jarige leeftijd nog niet toe is aan het voortgezet onderwijs. In dat geval behoort een extra jaar op onze school ook tot de mogelijkheden. Ouders kunnen rekenen op advies en ondersteuning bij het maken van een keuze voor een geschikte vorm van vervolgonderwijs. Ook als blijkt dat het onderwijs op onze school niet aansluit bij de ontwikkelingsbehoeften van een kind, kijken we samen met ouders op welke plek deze leerling beter tot zijn recht zal komen.

Uitstroomprofiel

Hoewel de leerlingen op onze school nog jong zijn, is het in deze fase toch belangrijk om al naar de toekomst te kijken. Hoe die toekomst er uit gaat zien verschilt per leerling en is vooral afhankelijk van de aard en omvang van begeleiding die hij of zij nodig zal hebben om te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Ons doel is om leerlingen een totaalpakket aan vaardigheden mee te geven waarmee ze goed kunnen functioneren in hun uitstroombestemming. Om die reden werken de leerlingen op onze school binnen een leerroute. Voor elke leerroute – en de daarmee samenhangende uitstroombestemming – hebben we een uitstroomprofiel gemaakt. Hierin staat precies aangegeven wat een leerling moet kennen en kunnen en welke vaardigheden hij moet beheersen.


Leerroutes

Leerroute 4

Leerlingen werken individueel onder begeleiding van een job coach, deze is niet voortdurend aanwezig.
De leerling die uitstroomt in leerroute 4 moet de onderstaande werknemersvaardigheden bezitten:

 • Individueel en zelfstandig aan een taak kunnen werken.
 • Binnen een bepaalde tijd de taak kunnen afronden.
 • Meerdere taken na elkaar kunnen uitvoeren.
 • Een zekere (tijds)druk aankunnen.
 • De taak die wordt uitgevoerd moet aan een bepaalde kwaliteitseis voldoen.
 • Bepaalde mate van reflectie op eigen werk; in staat zijn zelf te controleren of de taak goed is uitgevoerd.
 • Zekere mate van probleemoplossend vermogen hebben.
 • Rekening houden met een ander en kunnen samenwerken.

Leerroute 3

Leerlingen werken in een groep om één bepaalde taak af te krijgen onder begeleiding van een werkbegeleider die voortdurend aanwezig is. De begeleider houdt in de gaten of de taak goed wordt uitgevoerd. Er worden minder eisen gesteld wat betreft tijdsduur en kwantiteit.
De leerling die uitstroomt in leerroute 3 moet de onderstaande werknemersvaardigheden bezitten:

 • Een bepaalde mate van zelfstandigheid.
 • In een groep kunnen functioneren.
 • De taken zijn voorgestructureerd en worden gefaseerd aangeboden. De leerling moet de taak volgens de voorafgestelde fasering kunnen uitvoeren.

Leerroute 2

Leerlingen doen taken en activiteiten onder supervisie van meerdere begeleiders.
Er zijn weinig eisen. Er wordt gekeken wat een leerling aankan, daar wordt de taak of activiteit op afgestemd.
De leerling die uitstroomt in leerroute 2 moet de onderstaande werknemersvaardigheden bezitten:

 • De leerling moet in een groep kunnen functioneren.

Leerroute 1

Leerlingen die uitstromen op leerroute 1 doen allerlei activiteiten waarbij geen eisen worden gesteld. Het gaat hier om gezellige activiteiten, spelletjes, koken en creatieve activiteiten. Het doel van onze school is om zoveel mogelijk leerlingen minimaal op leerroute 2 te laten uitstromen. Met extra hulp, tijd en oefening proberen we het hoogst haalbare uit elke leerling te halen. We werken bijvoorbeeld intensiever aan de ontwikkelingsgebieden waar hij moeite mee heeft en maken daarbij gebruik van zijn talenten. Met deze manier van werken proberen we de leerlingen te stimuleren om zo ver mogelijk te komen.

Leerlijnen

Leerdoelen per vakgebied

Op SO Alphons Laudy wordt gewerkt met de leerlijnen voor het ZML onderwijs. Deze leerlijnen spelen een centrale rol bij het vormgeven van de inhoud van het onderwijs. We werken per leerroute (4,3,2,1) naar een bepaald streefniveau. Dit streefniveau is het basisaanbod dat een leerling aangeboden krijgt en het is aangepast aan de leerroute en het daarbij behorende uitstroomniveau. 

Schoolondersteunings-profiel

In dit profiel geeft onze school een compleet overzicht hoe de zorg voor onze leerlingen is georganiseerd, wie daarbij betrokken zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is. Naast een veilig en goed pedagogisch klimaat vinden wij de zorg voor onze leerlingen erg belangrijk. Dit doen we samen met ouders en externe instanties.

In dit ondersteuningsprofiel wordt beschreven hoe wij zorgen voor een leerling vanaf het eerste kennismakingsgesprek tot aan het uitstromen van de leerling. Dit kan gaan om een reguliere uitstroom bij 12 jaar, maar ook om een tussentijdse uitstroom naar een andere vorm van onderwijs of dagbesteding.

Buitenschoolse activiteiten en cultuuraanbod

De Alphons Laudy heeft een breed jaarlijks aanbod wat betreft cultuur en culturele uitstapjes. De kinderen hebben wekelijks een les beeldende vorming. Daarnaast hebben we een vaste muziekdocente, die wekelijks binnen het thema de lessen verzorgd. 

Tweemaal per jaar wordt er een voorstelling door de leerkrachten en leerlingen gemaakt. Met kerst en aan het einde van het jaar met de schoolverlaters. Ook zijn er soms gezamenlijke thema afsluitingen waar de leerlingen hun talenten kunnen laten zien en een interculturele dag, met aandacht voor alle verschillende culturen.

Buiten het vaste cultuuraanbod op school, bezoeken de kinderen jaarlijks een muziekvoorstelling, een theatervoorstelling en een museum, vaak verbonden aan het thema waar we op dat moment aan werken. Daarnaast hebben we op projectbasis meerdere weken theater- en dansles in de school van externe krachten. 

Verdere activiteiten zijn onder andere:

 • Schoolreisje  (voor alle kinderen die niet op kamp gaan)
 • Schoolkamp (voor de oudste groepen)
 • Park lessen
 • Schooltuin (jaarlijks een groep)

Leerlingenraad

De Alphons Laudy heeft sinds 2021/2022 een eigen leerlingenraad.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen en beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën en vragen van de leerlingen en leerkrachten.

De leerlingenraad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de lentefeest, de kunstweek, en dergelijken.

Voor elke vergadering maken we een agenda, en notulen, en zoals het hoort bij een goede vergadering drinken we limonade en eten we koekjes., We hopen met de leerlingenraad de betrokkenheid van de leerlingen bij hun eigen omgeving te vergroten en actief burgerschap te stimuleren.