Praktische informatie

Op zoek naar informatie over alle praktische zaken? Je vindt de informatie hier.

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag van 8.45 uur tot 14.15 uur (de deur gaat open om 8.30 uur).

Vakanties en belangrijke data

In de kalender staan de vakanties, studiedagen en andere belangrijke dagen.

Gedragscode en klachtenregeling

Zowel de school als het bestuur willen een veilig schoolklimaat voor alle leerlingen scheppen. Daar hebben de school en de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid in. Goede afspraken en een duidelijke klachtenregeling zijn noodzakelijk om problemen te voorkomen.

Het bestuur van de SO Alphons Laudy heeft een dergelijke regeling opgesteld. Deze regeling kunt u bij de directie inzien en is te vinden op de website van Kolom. De school is een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouder(s) / verzorger(s) elkaar ontmoeten. Waar meerdere mensen bij elkaar komen, zijn er regels die voor iedereen gelden en waar iedereen zich aan moet houden. Het is van belang dat de regels duidelijk en positief gesteld zijn.

De schoolregels zijn zichtbaar door de hele school en worden regelmatig met de leerlingen en het team besproken. Er bestaat een professionele relatie tussen leerkrachten en leerlingen. De leerkrachten gaan respectvol met de leerlingen om. Dit betekent dat ze rekening houden met de achtergronden en eigenheid van de kinderen. 

Naschoolse mogelijkheden/  BSB Laudy +

Philadelphia Laudy + is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen Stichting Philadelphia Zorg en de Alphons Laudyschool. Philadelphia Laudy+ biedt de kinderen van de Alphons Laudy SO buitenschoolse begeleiding aan. Bij Plus werken wij aan persoonlijke leerdoelen van de kinderen aan de hand van een perspectiefplan. Dit plan wordt opgesteld door de OKT medewerker.

Bij Plus bieden enthousiaste pedagogische begeleiders  de kinderen een leuke, leerzame middag in een veilige specialistische omgeving. De kinderen worden begeleid op de school. We hebben hierdoor veel contacten met de docenten van de Alphons Laudy. We bieden activiteiten in een klaslokaal, maar we gaan er ook op uit. Zo leren we samen de wereld kennen. We werken bijvoorbeeld aan samenspelen met andere kinderen, vrienden maken en omgaan met emoties.

We koken om zo te werken aan planningsvaardigheden, veiligheid en zelfredzaamheid. De kinderen kunnen zich uitleven op allerlei gebieden. Ze kunnen zich uitleven in een muziekactiviteit, in de gymzaal voor de nodige lichamelijke beweging, in het kiezen van diverse spelmateriaal en noem maar op.
Tijdens de intakeprocedure onderzoeken we samen met ouders/verzorgers wat de vraag is voor het kind. Ook kijken we of wij jullie kunnen helpen en zo ja, hoe dan. Als we de kinderen  begeleiden werken we nauw samen met  ouders en betrokkenen. Wij bieden zorg op maat door aan te sluiten bij de (sociaal-emotionele) ontwikkeling, wensen en behoeften. We zoeken naar de kwaliteiten en hoe we deze kunnen uitbreiden. We kunnen grote sprongen maken of in kleine stapjes werken. Dit doen we aan de hand van persoonlijke doelen.

Philadelphia Laudy+ start wanneer de schooltijd er op zit, om 14.15. De dag eindigt voor de kinderen tussen 17:00-17:15, dit is ook de tijd dat de kinderen opgehaald worden of met de bus mee gaan.


Voor vragen over aanmelden kunt u terecht op onze site www.philadelphia.nl/aanmelden of contact opnemen met het cliëntbureau van Philadelphia. 0800 – 0830 of via clientbureau@philadelphia.nl

Voor informatie over de buitenschoolse begeleiding kunt u contact opnemen met de coördinerend begeleiders van Philadelphia Laudy+

Kaoutar Bittich
06-11275211
kaoutar.bittich@philadelphia.nl

Lois van Boxtel
06-15355447
lois.vanboxtel@philadelphia.nl

Chaymae Cheikh Mtioui
06-31121965
chaymae.cheikhmtioui@philadelphia.nl

Brugfunctionaris

De brugfunctionaris legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school. Anders dan de rest van het schoolteam werken ze ook buiten de omgeving van de school. Ze zijn geen zorgverleners, maar weten wel precies waar de juiste hulp en ondersteuning te vinden is. Door signalen op tijd te zien, er wat aan te doen en door ouders te betrekken bij de school, krijgen kinderen beter de kans om zich goed te ontwikkelen.

De brugfunctionaris is er voor alle vragen en zorgen die niet direct te maken hebben met onderwijs. Zo kunnen ze ouders helpen als er een psycholoog, een wijkteam of jeugdhulp nodig is. Ze kijken ook naar kansen: wat nodig is zodat leerlingen hun talenten en ontwikkelkansen kunnen benutten. Hierdoor hebben ouders iemand die naast hen staat, worden leraren en begeleiders op school ontlast en komen leerlingen beter aan leren toe.

Bereikbaarheid

Onze brugfunctionaris, Marleen Hensens, werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Voor contact of een afspraak mag u altijd even binnenlopen, mailen of telefonisch contact opnemen.

Schoolnummer: 020-4106622 Mobiel: 0612430474

Mail: m.hensens@kolom.net

Interne vertrouwenspersonen

Sinds 1998 is er een klachtenregeling voor primair en voortgezet onderwijs waar in staat vermeld dat elke school ten minste een contactpersoon moet aanstellen voor de opvang en verwijzing van klachten in de onderwijssituatie.

Op onze school zijn dat Marleen Hensens en Mechelin Gorter

Wat doen de interne contactpersonen

De interne vertrouwenspersonen vormen een laagdrempelig aanspreekpunt op school bij klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie of seksuele handelingen. De interne vertrouwenspersonen zijn aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en leerkrachten waarbij steeds de veiligheid en het welbevinden van het kind op school centraal staat.

De interne vertrouwenspersonen bieden een luisterend oor, geven adviezen en verwijzen door.

Bereikbaarheid

U kunt de interne vertrouwenspersonen op werkdagen persoonlijk aanspreken:
Marleen Hensens werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Mechelin Gorter werkt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Wanneer zij niet aanwezig zijn op school dan zijn zij te bereiken via de email adressen:

Externe vertrouwenspersoon

Desgewenst kunt u voor verdere ondersteuning ook terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Wanneer dit vanwege de aard van de klacht niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan kan een beroep gedaan worden op de landelijke Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). 
De externe vertrouwenspersoon is: 

De Klachtenregeling Stichting Kolom is op te vragen bij de schoolleiding én is te vinden op de website van Stichting Kolom. Klachten gericht aan het bestuur van Stichting Kolom kunnen worden ingediend via: bestuurssecretariaat@kolom.net en via het volgende postadres: 

  • Stichting Kolom t.a.v. College van Bestuur 
  • Stichting Kolom Centraal Bureau 
  • Elsrijkdreef 207B – 1103MJ Amsterdam 
  • 020 – 5148 080 

Vertrouwensinspecteur Voor een onafhankelijk advies over ongewenste omgangsvormen kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur (van de onderwijsinspectie).  Centraal meldpunt: T: 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief), op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur

Samenwerkingspartners

Fysiotherapie en ergotherapie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben op het gebied van motoriek, zijn er een kinderfysiotherapeut en een kinderergotherapeut aan school verbonden. Zij werken vanuit een particuliere praktijk, maar behandelingen kunnen plaatsvinden op school onder schooltijd. Op advies van de schoolarts – met een verwijsbrief van de huisarts en/of specialist en in overleg met de fysiotherapeut / ergotherapeut – kan een leerling in aanmerking komen voor behandeling.

SJSO/Cordaan

Voor de IBL-groepen (intensief te begeleiden leerlingen)  werken we samen met de zorginstelling Cordaan Jeugd. Door de samenwerking tussen school en zorg is het mogelijk om extra ondersteuning binnen deze groepen te bieden op basis van een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarnaast krijgt een aantal leerlingen uit de reguliere groepen ook individuele ondersteuning van een Cordaan-medewerker. ​​

ZOG

Binnen de Alphons Laudy zijn vier Zorg-onderwijsgroepen van Cordaan Jeugd gevestigd. Deze groepen horen bij kinderdienstencentra De Schuit, maar de kinderen in deze groepen hebben op termijn de mogelijkheid om door te stromen naar het ZML onderwijs.

De intern begeleiders van de Alphons Laudy ondersteunen de Cordaan medewerkers, bijvoorbeeld bij het aanleren van vaardigheden die deze kinderen nodig hebben om onderwijs te kunnen gaan volgen. Regelmatig vinden momenten van overleg en observaties plaats om te bepalen of en wanneer een kind kan doorstromen naar de Alphons Laudy.

Ouder Kind Adviseur (OKA)

De Ouder Kind Adviseur (OKA) ondersteunt leerlingen en ouders. De OKA adviseert, signaleert, biedt preventieve ondersteuning, haalt de benodigde expertise de school in of verwijst zo nodig door naar een (externe) deskundige.

Voor vragen aan onze ouder-kind adviseur kunt u contact opnemen met:
Stella van Heeren
Aanwezig: dinsdag en donderdag

s.heeren@kolom.net
06-55 88 76 22

Aslan

Aslan Muziekcentrum biedt voor het primair onderwijs de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn,waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden. Met deze leerlijnen geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie. Een vaste vakdocent geeft wekelijks les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal, theatraal en/of dansant ontwikkelen. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van de school. Dit jaar hebben de klassen allemaal 13 weken dansles en 13 weken theaterles van docenten van Aslan. Muziekles wordt gegeven door een vaste vakleerkracht in dienst van de school.

Leerlingenvervoer

Zijn wij de dichtstbijzijnde, passende school voor uw kind? En woont u op meer dan 4 km afstand, en langer dan 35 minuten reizen met het openbaar vervoer van onze school? Dan kan er gebruikgemaakt worden van leerlingenvervoer. Ouders kunnen online een aanvraag indienen bij de gemeente Amsterdam. Woont u niet in Amsterdam? Doe de aanvraag dan bij de gemeente van uw woonplaats. Het vervoer valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.